Įkvėpti pirmi padėti krizėje

Pirkimo taisyklės

Atnaujinta 2022-10-17

PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO SUTARTIS

 

 1. PASLAUGŲ ĮSIGIJIMAS
  • Ši Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, juridinio asmens kodas 190679146, registracijos adresas A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311 Vilnius (toliau – Draugija), pirmosios pagalbos mokymų paslaugų (toliau – Paslauga) įsigijimo sutartis (toliau – Sutartis) nustato, kaip Jūs (toliau – Pirkėjas, Jūs) galite įsigyti Paslaugą bei kokias teises ir pareigas turite įsigiję Paslaugą.
  • Pirkėjas turi teisę įsigyti Paslaugą, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis. Paslauga yra atlygintinė.
  • Registracija Paslaugai gauti bei apmokėjimas už šią Draugijos teikiamą Paslaugą vykdomi per bilietų platinimo sistemą „Paysera Tickets“. Galutinė Paslaugos kaina (su PVM) pateikiama bilietų platinimo sistemoje „Paysera Tickets“.
  • Norėdami įsigyti Paslaugą, Jūs privalote susipažinti su šios Sutarties sąlygomis, Draugijos svetainės https://redcross.lt/ (toliau – Svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) bei apmokėti už Paslaugą.
  • Sutartis tarp Pirkėjo ir Draugijos laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs užsakymą bilietų platinimo sistemoje „Paysera Tickets“ bei patvirtinęs, kad susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir Privatumo politika, apmoka nurodytą Paslaugų kainą.
  • Draugija tvarko Pirkėjo asmens duomenis šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Informacija apie tvarkomus Pirkėjo asmens duomenis, asmens duomenų saugojimo terminus ir kita su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija yra talpinama Svetainės Privatumo politikoje. Ši Privatumo politika yra laikoma neatskiriama šios Sutarties dalimi.

 

 1. PASLAUGA IR DUOMENŲ TEISINGUMAS
  • Draugijos organizuojama Paslauga (pirmosios pagalbos mokymai) yra rengiami įvairiuose Lietuvos miestuose. Mokymai rengiami surinkus mažiausiai 8 (aštuonių) asmenų grupę. Maksimalus asmenų skaičius vienoje Mokymų grupėje yra ne daugiau kaip 12 (dvylika) asmenų.
  • Tuo atveju, jeigu nesurenkama minimali mokymų grupė, Draugija turi teisę suderinti su Pirkėju kitą Draugijai ir Pirkėjui tinkančią datą.
  • Įsigydami Paslaugą, Jūs įsipareigojate pateikti tik teisingus (tikslius) duomenis. Pateikdami duomenis, Jūs įsipareigojate nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Tuo atveju, jeigu pateikiate neteisingus (netikslius) arba Jums nepriklausančius duomenis, Jūs prisiimate visus neigiamus padarinius dėl neteisingų (netikslių) arba Jums nepriklausančių duomenų naudojimo. Draugija neatsako už neigiamus teisinius padarinius, kurie atsirado dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus (netikslius) duomenis ar Jums nepriklausančius duomenis.
  • Įsigydami Paslaugą, Jūs įsipareigojate teisingai nurodyti elektroninį paštą. Jums apmokėjus už Paslaugą, Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu bus atsiųstas bilietas (toliau – Bilietas), patvirtinantis Jūsų teisę gauti Paslaugą. Šį Bilietą Pirkėjas privalo atspausdinti ir Paslaugų teikimo dieną pateikti mokymų instruktoriui.
 2. BILIETAS UŽ PASLAUGĄ
  • Pirkėjas privalo saugoti įsigytą Bilietą bei neleisti kitiems asmenims jo kopijuoti ar naudoti. Tuo atveju, jeigu tuo pačiu Bilietu bandys pasinaudoti keli asmenys, mokymuose bus leista dalyvauti tam asmeniui, kuris pirmas pateikė Bilietą mokymų instruktoriui.
  • Griežtai draudžiama bilietus kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip neteisėtai jais disponuoti. Pažeidęs šią sąlygą, Pirkėjas atlygina Draugijai visus Draugijos patirtus nuostolius.
  • Bilietas jokiais atvejais negrąžinamas ir nekeičiamas, nėra kompensuojama Paslaugos įsigijimo kaina, išskyrus atvejus, kai mokymai atšaukiami Draugijos inciatyva. Todėl, prieš registruodamasis Paslaugai gauti, Pirkėjas privalo išsiaiškinti visas Paslaugos organizavimo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, ir vietą bei įvertinti savo galimybes atvykti ir dalyvauti juose. Jeigu Paslauga (pirmosios pagalbos mokymai) atšaukiama Draugijos inciatyva, Pirkėjui grąžinamos už bilietą sumokėtos faktinės išlaidos. Tokiu atveju, norėdamas atgauti sumokėtas lėšas, Pirkėjas turės pateikti Draugijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyti duomenys sutampa su duomenimis, nurodytais bilieto įsigijimo metu.

 

 1. KITOS NUOSTATOS
  • Kilus ginčams tarp Pirkėjo ir Draugijos dėl Sutarties sąlygų, tokie ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
  • Draugija turi teisę bet kada, savo nuožiūra ar tais atvejais, kai tai būtina vadovaujantis teisės aktais, pakeisti šios Sutarties sąlygas. Nauja Sutarties sąlygų redakcija galios tik naujai sudaromoms Sutartims. Visais atvejais prašome susipažinti su aktualiausia Sutarties sąlygų redakcija.
  • Draugijos kontaktiniai duomenys:

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija

Juridinio asmens kodas: 190679146

Adresas: Konstitucijos pr. 7A (III a.), Vilnius, LT-09307

El. paštas: info@redcross.lt

Tel. nr.: +370 65971598

 

Šios Sutarties sąlygos patvirtintos ir įsigalioja nuo 2022-06-14. 

Tapk mūsų rėmėju arba savanoriu!
Prisidėti prie pagalbos kitiems, gali aukodamas pinigus arba darydamas gerus darbus savomis rankomis – tavo, kaip rėmėjo arba savanorio pagalba, mums labai svarbi.

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Privatumo politika Slapukų politika Aukojimo sąlygos Pirkimo taisyklės